Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper
GOLDMEDICS BVBA
Dr. De Cockstraat, 16
B-9308 Gijzegem
E-mailadres: info@goldmedics.com
Telefoonnummer: +32 475 490760
Ondernemingsnummer: BE 0670462317

Artikel 1- Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één van de shops van Goldmedics bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Goldmedics bvba middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Goldmedics bvba zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Goldmedics bvba worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Goldmedics bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Goldmedics bvba en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 Goldmedics bvba heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Goldmedics bvba websites te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Goldmedics bvba is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten.
2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Goldmedics bvba. Goldmedics bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Goldmedics bvba dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Goldmedics bvba gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Goldmedics bvba.

2.5 De administratie van Goldmedics bvba geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Goldmedics  bvba verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Goldmedics bvba verrichte leveringen. Goldmedics bvba erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Goldmedics bvba, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 Goldmedics bvba levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

Artikel 3 – Levering, levertijden en verzending.
3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Goldmedics bvba dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Goldmedics bvba dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terugbetalen.

3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling.
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Maestro en overschrijving (SEPA).

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.
5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud.
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Goldmedics bvba, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Goldmedics bvba zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Goldmedics bvba geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Goldmedics bvba garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Goldmedics bvba geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 – Reclames en garantie.
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Goldmedics bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

8.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

8.4 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

8.5 U geniet bij de aankoop van ëën of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Goldmedics bvba van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

Artikel 9 – Persoonsgegevens.
9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

9.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Goldmedics bvba. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Goldmedics bvba.

9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Goldmedics bvba over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Goldmedics bvba. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

9.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Goldmedics bvba voor direct marketing doeleinden.

Artikel 10 – Diversen.
10.1 Indien de klant aan Goldmedics bvba schriftelijk opgave doet van een adres, is Goldmedics bvba gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Goldmedics bvba een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door Goldmedics bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Goldmedics bvba deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Goldmedics bvba is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 11 – Toepasselijke recht en geschillenregeling.
11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

11.2 Alle geschillen vallen onder exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Kan ik mijn bestelling altijd retourneren?
Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug!
Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@goldmedics.com

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
Babygoodies, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Goldmedics binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Zie: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen
Het modelformulier vindt u hier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pd…